44-օրյա պատերազմի արդյունքում Արցախից տեղահանվածների կենսափորձը

44-օրյա պատերազմի արդյունքում Արցախից տեղահանվածների կենսափորձը

Publisher: CRRC in Armenia

Սույն զե­կույ­ցը ներ­կա­յաց­նում է Ար­ցախ­յան երկ­րորդ պա­տե­րազ­մի արդ­յուն­քում տե­ղա­հան­ված ար­ցա­խաբնակ­նե­րի կեն­սա­փոր­ձի
ու­սում­նասիրութ­յան արդ­յունք­ները։ Հե­տա­զո­տութ­յու­նը նպա­տակ է ու­նե­ցել ու­սում­նա­սի­րել պա­տե­րազ­մի արդ­յուն­քում տե­ղա­հան­ված
ար­ցա­խաբնակ­նե­րի կեն­սա­փոր­ձը, ո­րում կենտ­րո­նա­կան են ե­ղել վեր­ջին­նե­րիս տե­ղա­հան­ման եւ Ար­ցախ վե­րա­դար­ձի գործըն­թացնե­րը։
Այդ նպա­տա­կի շրջա­նակ­նե­րում կար­եւոր­վել են ար­ցա­խաբ­նակ­նե­րի տե­ղա­հան­ման եւ ՀՀ-ում պա­տերազ­մի ըն­թաց­քում հաս­տատ­ման գործընթաց­նե­րը, ո­րոնց հա­մա­տեքս­տում վեր են հան­վել պա­տե­րազ­մից հե­տո ՀՀ-ում հաս­տատ­վե­լու կամ Ար­ցախ վե­րա­դար­ձի
դրդա­պատճառները։