Դասընթաց «Բազմաչափ վիճակագրական մեթոդների կիրառությունը SPSS ծրագրային փաթեթում» թեմայով

Դասընթաց «Բազմաչափ վիճակագրական մեթոդների կիրառությունը SPSS ծրագրային փաթեթում» թեմայով

Տարեթիվ՝ 29/10/2016 - 30/10/2016 / 12:00 AM
Վայրը` ՀՌԿԿ-Հայաստան, Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ գրադարանի մասնաշենք, 6-րդ հարկ, 602 սենյակ
Դասընթաց «Բազմաչափ վիճակագրական մեթոդների կիրառությունը SPSS ծրագրային փաթեթում» թեմայով

Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն (ՀՌԿԿ)-Հայաստանը

rn

հրավիրում է

rn

« Բազմաչափ վիճակագրականrnմեթոդների կիրառությունը SPSS ծրագրային փաթեթում»

rn

թեմայովrnերկօրյա դասընթացի

rn

Դասընթացավար՝ տ.գ.թ.rnՎահե Մովսիսյան (ՀՀ կենտրոնական բանկ)

rn

 

rn

rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn

rn

 

rn

rn
rn
rn

Օրերը և ժամերը՝

rn

rn

29-ը հոկտեմբերի, 2016, շաբաթ, ժամը 10:00-14:30

rn

30-ը հոկտեմբերի, 2016, կիրակի, ժամը 10:00-14:30

 

 

rn

rn

Վայրը՝

rn

rn

ՀՌԿԿ-Հայաստան,rn Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ գրադարանի մասնաշենք, 6-րդ հարկ, 602 սենյակ

 

 

rn

rn

Լեզուն՝  rn

rn

rn

հայերեն

rn

 

rn

rn

Դասընթացիrnնկարագրությունը. դասընթացի նպատակն է մասնակիցներին ծանոթացնել բազմաչափ վիճակագրության տեսական հիմունքներին,rnինչպես նաև ներկայացնել տարբեր կիրառական խնդիրների լուծման ժամանակ SPSSrnծրագրային փաթեթի համապատասխան գործիքների առանձնահատկությունները և կիրառելիությանrnշրջանակները:

 

rn

Թիրախայինrnխմբերը. ասպիրանտեր, կրտսեր հետազոտողներ և դասախոսներ, երիտասարդ մասնագետներ, ովքեր հետաքրքրված են բազմաչափ վիճակագրական մեթոդների կիրառությամբ: Դիմորդները պետք է ծանոթrnլինեն վիճակագրության տեսությանը և SPSS ծրագրային փաթեթի կիրառմամբ վարկածներիrnստուգման հիմունքներին:

rn

Դասընթացի բովանդակությունը և օրակարգը.

rn

29-ը հոկտեմբերի

rn

10:00-12:00 Քլաստերային վերլուծության հիմնական խնդիրներ՝ ըստrnդասակարգվող օբյեկտների և խմբերի քանակի:                      Քլաստերային վերլուծության ընթացակարգերիrnհիմնական չափանիշները:

rn

12:00-12:15  Ընդմիջում

rn

12:15-14:30 Հիերարխիկ և ոչ հիերարխիկ քլաստերային վերլուծություն: SPSS ծրագրային փաթեթում հիերարխիկ և ոչ հիերարխիկ քլաստերային վերլուծության մեթոդների կիրառությունը ՀՌԿԿ-Հայաստանիrnտվյալներով (գործնականխնդիրների լուծմամբ):

 

rn

30-ը հոկտեմբերի

rn

10:00-12:00 Դիսկրիմինանտrnվերլուծության էությունը և կիրառությունը SPSS ծրագրային փաթեթում: Հատկանիշների տարածության չափողականության կրճատման մեթոդներ (գործոնային վերլուծություն):

rn

12:00-12:15   Ընդմիջում

rn

12:1514:30 Գլխավոր բաղադրատարրերի եղանակի կիրառությունը SPSSrnծրագրային փաթեթում: Բազմաչափ տվյալների հուսալիության վերլուծությունը SPSSrnփաթեթում:

rn

Դասընթացավարի մասին

rn

Վահե Մովսիսյանն աշխատում է ՀՀ կենտրոնական բանկի տնտեսական հետազոտությունների վարչությունում՝ որպես տնտեսագետ: Նրա հիմնական գործունեությունը ներառում է ընտրանքային հետազոտությունները, ինչպես նաև բաղադրյալ տնտեսական ցուցանիշների հաշվարկման մեթոդաբանության մշակումն ու զարգացումը: Պրն Մովսիսյանը 2007թ. ստացել է տնտեսագիտության թեկնածուի կոչում Մոսկվայի տնտեսագիտության, վիճակագրության և ինֆորմատիկայի պետական համալսարանից: 2004թ.-ին ավարտել է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի տնտեսագիտական կիբեռնետիկայի ֆակուլտետը: Նա անդամակցում է Վիճակագրության միջազգային ինստիտուտին, ինչպես նաև Ընտրանքային հետազոտությունների վիճակագիրների միջազգային ասոցիացիային, մասնակցել է բազմաթիվ ազգային և միջազգային գիտաժողովների: Ներկայումս Կիրառական վիճակագրություն է դասավանդում Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում:

rn

 

Գրանցման համար խնդրում ենք լրացնել դիմումի ձևը: Դիմումները կդիտարկվեն մրցակցային սկզբունքով:

Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է 24-ը հոկտեմբերի, 2016 թ., ժ.10:00-ն: