Քանակական տվյալների վերլուծությունը SPSS ծրագրային փաթեթի կիրառմամբ դասընթաց

Քանակական տվյալների վերլուծությունը SPSS ծրագրային փաթեթի կիրառմամբ դասընթաց

Տարեթիվ՝ 25/04/2014 - 26/04/2014 / 12:00 AM
Վայրը` Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ գրադարանի մասնաշենք, 6-րդ հարկ, 602 սենյակ
Քանակական տվյալների վերլուծությունը SPSS ծրագրային փաթեթի կիրառմամբ դասընթաց

ՀՌԿԿ-Հայաստանը հրավիրում է

rn

“Քանակական տվյալների վերլուծությունը SPSS ծրագրային փաթեթի կիրառմամբ”

 

rn

թեմայով երկօրյաrnդասընթացի, որը կվարի տ.գ.թ. Վահե Մովսիսյանը  (ՀՀ Կենտրոնական բանկ)

 

rn

 

rn

Օրերը և ժամերը՝  25-ը ապրիլի, 2014, ժամը 17:00–20:00 և 26-ըrnապրիլի, 2014, ժամը 10:00-16:30

rn

Վայրը՝                      ՀՌԿԿ-Հայաստան, Երևան, ԱլեքrnՄանուկյան 1, ԵՊՀ գրադարանի մասնաշենք, 6-րդ հարկ, 602 սենյակ

rn

Լեզուն՝                հայերեն

rn

 

rn

Դասընթացի նկարագրությունը

rn

Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել SPSS փաթեթի հիմունքները, ինչպես նաև  SPSS ծրագրային փաթեթի գործիքակազմի օգտագործմանrnհնարավորությունը տարաբնույթ կիրառական խնդիրների լուծման համար: Դասընթացը նախատեսվածrnէ քանակական տվյալների վերլուծությամբ հետաքրքրված մասնագետների և վերլուծաբաններիrnհամար:

rn

 

Դասընթացի բովանդակությունը

 

rn

25-ը ապրիլի

rn

17:00-18:30. Վիճակագրական տվյալների տեսակները և վերլուծության մեթոդների շրջանակները: Տվյալներիrnմուտքագրումը և ներմուծումը SPSS միջավայր: Տվյալների (փոփոխականների) հատկություններիrnսահմանումը:

rn

18:30-20:00. Որակական փոփոխականների վերակոդավորումը: Նոր փոփոխականների ստեղծումն արդեն առկաrnփոփոխականների միջոցով: Տվյալների բազայի մասնատումն ըստ կոնկրետ որակական փոփոխականների:rnՏվյալների բազայից դիտարկումների ընտրությունը:

rn

 

26-ը ապրիլի

rn

10:00-11:30. SPSS միջավայրում փոփոխականների ենթաբազմության սահմանում: Նկարագրական վիճակագրությունrn(հաճախություններ, կենտրոնական միտումների և ցրվածության ցուցանիշների ներկայացումըrnSPSS միջավայրում):

rn

11:30-13:00. Խաչաձև աղյուսակներ և վերջիններիս միջոցով որակական տվյալների համար վիճակագրականrnվարկածների ստուգում: Գծապատկերների կառուցումը տարբեր վիճակագրական տվյալների համար:

rn

13:00-13:30. Ընդմիջում

rn

13:30-15:00. Փոփոխականների միջև կախվածության վերլուծություն (կորելացիոն վերլուծություն):rnԵրկչափ, բազմաչափ և մասնակի կորելացիայի գործակիցներ:

rn

15:00-16:30. Ինքնուրույն աշխատանք. Գործնական խնդիրների լուծում՝ դասընթացի ընթացքում ներկայացվածrnSPSS գործիքների կիրառությամբ:

rn
rnԴասընթացավարիrnմասին.Վահե Մովսիսյանն աշխատումrnէ ՀՀ Կենտրոնական բանկի վիճակագրության վարչությունում՝ որպես տնտեսագետ-վիճակագիր:rnՆրա հիմնական գործունեությունը ներառում է ընտրանքային հետազոտությունները, ինչպեսrnնաև բաղադրյալ տնտեսական ցուցանիշների հաշվարկման մեթոդաբանության մշակումն ուrnզարգացումը: Պրն. Մովսիսյանը 2007թ. ստացել է տնտեսագիտական գիտություններիrnթեկնածուի կոչում Մոսկվայի տնտեսագիտության, վիճակագրության և ինֆորմատիկայիrnպետական համալսարանից: 2004թ.-ին ավարտել rnէ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի տնտեսագիտականrnկիբեռնետիկայի ֆակուլտետը: Նա անդամակցում է Վիճակագրության միջազգայինrnինստիտուտին, ինչպես նաև Ընտրանքային հետազոտությունների վիճակագիրների միջազգային ասոցիացիային, մասնակցել է բազմաթիվ տեղական և միջազգայինrnգիտաժողովների: Ներկայումս դասավանդում է կիրառական վիճակագրություն  Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում:
rn

 

rn

Գրանցման համար լրացրեք դիմումի ձևը: Միայն ընտրությունն անցած դիմորդները կտեղեկացվեն լրացուցիչ:

rn

 

Դիմումների վերջնաժամկետը՝  17-ապրիլի, 2014 թ., ժ.17:00: