“Քանակական տվյալների վերլուծությունը SPSS ծրագրային փաթեթի կիրառմամբ” թեմայով դասընթաց

“Քանակական տվյալների վերլուծությունը SPSS ծրագրային փաթեթի կիրառմամբ” թեմայով դասընթաց

Տարեթիվ՝ 28/03/2014 - 29/03/2014 / 12:00 AM
Վայրը` Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ գրադարանի մասնաշենք, 6-րդ հարկ, 602 սենյակ
“Քանակական տվյալների վերլուծությունը SPSS ծրագրային փաթեթի կիրառմամբ” թեմայով դասընթաց

ՀՌԿԿ Հայաստանը հրավիրում է “Քանակական տվյալների վերլուծությունը SPSS ծրագրային փաթեթի կիրառմամբ”

rn

թեմայով երկօրյաrnդասընթացի, որը կվարի տ.գ.թ. Վահե Մովսիսյանը  (ՀՀ Կենտրոնական բանկ)

 

rn

Օրերը և ժամերը՝  28-ը մարտի, 2014, ժամը 17:00–20:00

rn

29-ըrnմարտի, 2014, ժամը 10:00-16:30

rn

Վայրը՝                       ՀՌԿԿ-Հայաստան, Երևան, ԱլեքrnՄանուկյան 1, ԵՊՀ գրադարանի մասնաշենք, 6-րդ հարկ, 602 սենյակ

rn

Լեզուն՝                 հայերեն

rn

 

rn

Դասընթացի նկարագրությունը

rn

Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել SPSS փաթեթի հիմունքները, ինչպես նաև  SPSS ծրագրային փաթեթի գործիքակազմի օգտագործմանrnհնարավորությունը տարաբնույթ կիրառական խնդիրների լուծման համար: Դասընթացը նախատեսվածrnէ քանակական տվյալների վերլուծությամբ հետաքրքրված մասնագետների և վերլուծաբաններիrnհամար:

rn

 

Դասընթացի բովանդակությունը

rn

28-ը մարտի

rn

17:00-18:30

rn

Վիճակագրական տվյալների տեսակները և վերլուծության մեթոդների շրջանակները: Տվյալներիrnմուտքագրումը և ներմուծումը SPSS միջավայր: Տվյալների (փոփոխականների) հատկություններիrnսահմանումը:

rn

18:30-20:00

rn

Որակական փոփոխականների վերակոդավորումը: Նոր փոփոխականների ստեղծումն արդեն առկաrnփոփոխականների միջոցով: Տվյալների բազայի մասնատումն ըստ կոնկրետ որակական փոփոխականների:rnՏվյալների բազայից դիտարկումների ընտրությունը:

rn

29-ը մարտի

rn

10:00-11:30

rn

SPSS միջավայրում փոփոխականների ենթաբազմության սահմանում: Նկարագրական վիճակագրությունrn(հաճախություններ, կենտրոնական միտումների և ցրվածության ցուցանիշների ներկայացումըrnSPSS միջավայրում):

rn

11:30-13:00

rn

Խաչաձև աղյուսակներ և վերջիններիս միջոցով որակական տվյալների համար վիճակագրականrnվարկածների ստուգում: Գծապատկերների կառուցումը տարբեր վիճակագրական տվյալների համար:

rn

13:00-13:30rn

rn

Ընդմիջում

rn

13:30-15:00

Փոփոխականների միջև կախվածության վերլուծություն (կոռելյացիոն վերլուծություն): Երկչափ, բազմաչափ և մասնակի կոռելյացիայի գործակիցներ:

15:00-16:30

rn

Երկչափ և բազմաչափ գծային ռեգրեսիաներ: Փոփոխականների արժեքների մոտարկումը տարբերrnկորերի միջոցով:

 

 

Դասընթացավարի մասին.

Վահե Մովսիսյանն աշխատում է ՀՀrnԿենտրոնական բանկի վիճակագրության վարչությունում՝ որպես տնտեսագետ-վիճակագիր: Նրաrnհիմնական գործունեությունը ներառում է ընտրանքային հետազոտությունները, ինչպես նաևrnբաղադրյալ տնտեսական ցուցանիշների հաշվարկման մեթոդաբանության մշակումն ու զարգացումը:rnՊրն. Մովսիսյանը 2007թ. ստացել է տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածուի կոչումrnՄոսկվայի տնտեսագիտության, վիճակագրության և ինֆորմատիկայի պետական համալսարանից:rn2004թ.-ին ավարտել  է Հայաստանի պետականrnտնտեսագիտական համալսարանի տնտեսագիտական կիբեռնետիկայի ֆակուլտետը: Նաrnանդամակցում է Վիճակագրությանrnմիջազգային ինստիտուտին, ինչպես նաև Ընտրանքային հետազոտությունների վիճակագիրների միջազգային ասոցիացիային, մասնակցել է բազմաթիվ ազգային և միջազգայինrnգիտաժողովների: Ներկայումս դասավանդում է կիրառական վիճակագրություն  Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում:

rn

 

rn

Գրանցման համար լրացրեք դիմումի ձևը: Միայն ընտրությունն անցածrnդիմորդները կտեղեկացվեն լրացուցիչ:

rn

Դիմումների վերջնաժամկետը՝  25-ը մարտի, 2014 թ., ժ.11:00:

rn