“Քանակական տվյալների վերլուծությունը SPSS ծրագրային փաթեթի կիրառմամբ” թեմայով դասընթաց

“Քանակական տվյալների վերլուծությունը SPSS ծրագրային փաթեթի կիրառմամբ” թեմայով դասընթաց

Տարեթիվ՝ 09/09/2014 - 11/09/2014 / 12:00 AM
Վայրը` Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ գրադարանի մասնաշենք, 6-րդ հարկ, 602 սենյակ
“Քանակական տվյալների վերլուծությունը SPSS ծրագրային փաթեթի կիրառմամբ” թեմայով դասընթաց

ՀՌԿԿՀայաստանը հրավիրում է

“Քանակական տվյալների վերլուծությունը SPSS ծրագրային փաթեթի կիրառմամբվարկածների ստուգում”

թեմայով երկօրյա դասընթացի, որը կվարի տ.գ.թ. Վահե Մովսիսյանը  (ՀՀ Կենտրոնական բանկ)

 

rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn

rn

Օրերը և ժամերը՝

rn

rn

9-ը  և  11 սեպտեմբերի,  2014,   երեքշաբթի և  հինգշաբթի,ժամը 17:00–21:30

rn

rn

Վայրը՝

rn

rn

ՀՌԿԿ-Հայաստան, Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀrn գրադարանի մասնաշենք, 6-րդ հարկ, 602 սենյակ

rn

rn

Լեզուն՝  rn

rn

rn

հայերեն

rn

 

Դասընթացի նկարագրությունը. Դասընթացի նպատակն էrnսոցիոլոգիական, մարքեթինգային և տարբեր բնույթի վիճակագրական վերլուծություններովrnզբաղվող մասնագետներին և վերլուծաբաններին ծանոթացնել վարկածների ստուգման տեսականrnհիմունքներին, ինչպես նաև ներկայացնել տարբեր կիրառական վարկածների ստուգման համարrnSPSS ծրագրային փաթեթի գործիքների առանձնահատկությունները և կիրառելիությանrnշրջանակները:

rn

Դասընթացի դիմողները պետք է ծանոթ լինենrnվիճակագրության տեսության և SPSS ծրագրային փաթեթի հիմունքներին:

rn

 

Դասընթացի բովանդակությունը և օրակարգը

rn

9-ը սեպտեմբերի

rn

17:00-19:00 Վարկածների ստուգումը որպես վիճակագրական վերլուծության արդյունքներիrnհիմնավորման գործիք: Վիճակագրական վարկածների հիմնական խմբերը: Վարկածներիrnստուգման ժամանակ քանակական և որակական փոփոխականների և տարբեր չափի ընտրանքների առանձնահատկությունները:rnՊարամետրական և ոչ-պարամետրական վարկածների ստուգում:

rn

19:00-19:30 Ընդմիջում

rn

19:30-21:30 Պարամետրականrnվարկածների ստուգում SPSS միջավայրում. գլխավոր համակցության միջինի՝ հաստատունrnարժեքի հավասարության վարկածի ստուգում (One-sample t-test): Երկու անկախrnընտրանքների միջինների հավասարության վարկածի ստուգում (Two independent samplesrnt-test): Կախյալ ընտրանքների միջինների հավասարության վարկածիrnստուգում (Paired samples t-test): Երկուսից ավել անկախ ընտրանքների միջիններիrnհավասարության վարկածի ստուգում (One way ANOVA):

rn

11-ը սեպտեմբերի

17:00-19:00 Ոչ-պարամետրական վարկածների ստուգում: Խաչաձև աղյուսակները որպես երկուrnորակական փոփոխականների միջև անկախության/կախվածության վարկածների ստուգման գործիքrn(Chi-square test): Մեկ բինոմական տիպի փոփոխականի հետ կապված վարկածներիrnստուգում: Երկուսից ավել կատեգորիա ունեցող մեկ նոմինալ տիպի փոփոխականի հետ կապվածrnվարկածների ստուգում:

rn

19:00-19:30 rnԸնդմիջում

rn

19:30-21:30  Քանակականrnփոփոխականների հավանականային բաշխումների տեսքի վերաբերյալ վարկածների ստուգում.rn(One sample Kolmogorov-Smirnov test): Երկու և ավել անկախ ընտրանքների միջևrnհավանականային բաշխումների և մեդիանաների համեմատության ոչ պարամետրիկ թեստեր (Mann-Whitney test, Kolmogorov-Smirnov test, Kruskal-Wallis test):

 

Դասընթացավարիrnմասին.
ՎահեrnՄովսիսյանն աշխատում է ՀՀ Կենտրոնականrnբանկի վիճակագրության վարչությունում՝ որպես տնտեսագետ-վիճակագիր: Նրա հիմնականrnգործունեությունը ներառում է ընտրանքային հետազոտությունները, ինչպես նաևrnբաղադրյալ տնտեսական ցուցանիշների հաշվարկման մեթոդաբանության մշակումն ու զարգացումը:rnՊրն. Մովսիսյանը 2007թ. ստացել է տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածուի կոչումrnՄոսկվայի տնտեսագիտության, վիճակագրության և ինֆորմատիկայի պետական համալսարանից:rn2004թ.-ին ավարտել  է Հայաստանի պետականrnտնտեսագիտական համալսարանի տնտեսագիտական կիբեռնետիկայի ֆակուլտետը: Նաrnանդամակցում է Վիճակագրության միջազգայինrnինստիտուտին, ինչպեսrnնաև Ընտրանքային հետազոտությունների վիճակագիրների միջազգային ասոցիացիային, մասնակցել է բազմաթիվ ազգային և միջազգային գիտաժողովների: Ներկայումսrnդասավանդում է կիրառական վիճակագրություն  Հայաստանիrnամերիկյան համալսարանում:

 

Գրանցման համար լրացրեք դիմումի ձևը: Միայն ընտրությունն անցած դիմորդները կտեղեկացվեն լրացուցիչ:

rn

 

Դիմումների վերջնաժամկետը՝  25-ը օգոստոսի , 2014 թ., ժ.10:00:

 

 

Դասընթացի նյութեր.