Քանակական տվյալների վերլուծությունը SPSS ծրագրային փաթեթի կիրառմամբ. վարկածների ստուգում

Քանակական տվյալների վերլուծությունը SPSS ծրագրային փաթեթի կիրառմամբ. վարկածների ստուգում

Տարեթիվ՝ 27/11/2015 - 28/11/2015 / 12:00 AM
Վայրը` Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ գրադարանի մասնաշենք, 6-րդ հարկ, 602 սենյակ
Քանակական տվյալների վերլուծությունը SPSS ծրագրային փաթեթի կիրառմամբ.  վարկածների ստուգում

ՀՌԿԿՀայաստանը հրավիրում է

«Քանակական տվյալների վերլուծությունը SPSS ծրագրային փաթեթի կիրառմամբվարկածների ստուգում»

թեմայով երկօրյա դասընթացի, որը կվարի տ.գ.թ. Վահե Մովսիսյանը  (ՀՀ Կենտրոնական բանկ)

 

rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn

rn

Օրերը և ժամերը՝

rn

rn

27-ը նոյեմբերի, ժամը 17:00-21:00  և  28-ը նոյեմբերի,  ժամը 10:00-15:00

 

rn

rn

 

Վայրը՝

rn

rn

 

ՀՌԿԿ-Հայաստան, Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀrn գրադարանի մասնաշենք, 6-րդ հարկ, 602 սենյակ

 

rn

rn

Լեզուն՝  rn

rn

rn

հայերեն

rn

 

Դասընթացի նկարագրությունը. Դասընթացի նպատակն էrnսոցիոլոգիական, մարքեթինգային և տարբեր բնույթի վիճակագրական վերլուծություններովrnզբաղվող մասնագետներին և վերլուծաբաններին ծանոթացնել վարկածների ստուգման տեսականrnհիմունքներին, ինչպես նաև ներկայացնել տարբեր կիրառական վարկածների ստուգման համարrnSPSS ծրագրային փաթեթի գործիքների առանձնահատկությունները և կիրառելիությանrnշրջանակները:

rn

Դասընթացին դիմողները պետք է ծանոթ լինենrnվիճակագրության տեսության և SPSS ծրագրային փաթեթի հիմունքներին:

rn

 

Դասընթացի բովանդակությունը և օրակարգը

rn

27-ը նոյեմբերի

rn

Վարկածների ստուգումը՝ որպես վիճակագրական վերլուծության արդյունքների հիմնավորման գործիք: Վիճակագրականrnվարկածների հիմնական խմբերը: Վարկածների ստուգման ժամանակ քանակական և որակական փոփոխականներիrnև տարբեր չափի ընտրանքների առանձնահատկությունները: Պարամետրական և ոչ-պարամետրականrnվարկածների ստուգում:

rn

Պարամետրականrnվարկածների ստուգում SPSS միջավայրում. գլխավոր համակցության միջինի՝ հաստատունrnարժեքի հավասարության վարկածի ստուգում (One-sample t-test): Երկու անկախrnընտրանքների միջինների հավասարության վարկածի ստուգում (Two independent samplesrnt-test): Կախյալ ընտրանքների միջինների հավասարության վարկածի ստուգումrn(Paired samples t-test): Երկուսից ավելի անկախ ընտրանքների միջիններիrnհավասարության վարկածի ստուգում (One-way ANOVA):

rn

 

28-ը նոյեմբերի

rn

Ոչ-պարամետրական վարկածներիrnստուգում: Խաչաձև աղյուսակները որպես երկու որակական փոփոխականների միջևrnանկախության/կախվածության վարկածների ստուգման գործիք (Chi-square test): Մեկrnբինոմական տիպի փոփոխականի հետ կապված վարկածների ստուգում: Երկուսից ավելիrnկատեգորիա ունեցող մեկ նոմինալ տիպի փոփոխականի հետ կապված վարկածների ստուգում:

rnՔանակական փոփոխականների հավանականայինrnբաշխումների տեսքի վերաբերյալ վարկածների ստուգում (One sample Kolmogorov-Smirnovrntest): Երկու և ավելի անկախ ընտրանքների միջև հավանականային բաշխումների ևrnմեդիանաների համեմատության ոչ պարամետրիկ թեստեր (Mann-Whitney test,rnKolmogorov-Smirnov test, Kruskal-Wallis test):

Դասընթացավարիrnմասին.
ՎահեrnՄովսիսյանն աշխատում է ՀՀ Կենտրոնականrnբանկի վիճակագրության վարչությունում՝ որպես տնտեսագետ-վիճակագիր: Նրա հիմնականrnգործունեությունը ներառում է ընտրանքային հետազոտությունները, ինչպես նաևrnբաղադրյալ տնտեսական ցուցանիշների հաշվարկման մեթոդաբանության մշակումն ու զարգացումը:rnՊրն Մովսիսյանը 2007թ. ստացել է տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածուի կոչումrnՄոսկվայի տնտեսագիտության, վիճակագրության և ինֆորմատիկայի պետական համալսարանից:rn2004թ.-ին ավարտել  է Հայաստանի պետականrnտնտեսագիտական համալսարանի տնտեսագիտական կիբեռնետիկայի ֆակուլտետը: Նաrnանդամակցում է Վիճակագրության միջազգայինrnինստիտուտին, ինչպեսrnնաև Ընտրանքային հետազոտությունների վիճակագիրների միջազգային ասոցիացիային, մասնակցել է բազմաթիվ ազգային և միջազգային գիտաժողովների: Ներկայումսrnդասավանդում է կիրառական վիճակագրություն  Հայաստանիrnամերիկյան համալսարանում:

 

Գրանցման համար լրացրեք դիմումի ձևը: Միայն ընտրությունն անցած դիմորդները կտեղեկացվեն լրացուցիչ:

rn

 

Դիմումների վերջնաժամկետը լրացել է: