Քանակական տվյալների վերլուծությունը SPSS ծրագրային փաթեթի կիրառմամբ

Քանակական տվյալների վերլուծությունը SPSS ծրագրային փաթեթի կիրառմամբ

Տարեթիվ՝ 23/05/2014 - 24/05/2014 / 12:00 AM
Վայրը` Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ գրադարանի մասնաշենք, 6-րդ հարկ, 602 սենյակ
Քանակական տվյալների վերլուծությունը SPSS ծրագրային փաթեթի կիրառմամբ

ՀՌԿԿՀայաստանը հրավիրում է “Քանակականrnտվյալների վերլուծությունըrnSPSS ծրագրային փաթեթի կիրառմամբ.

rn

վարկածներիստուգում” թեմայով երկօրյա դասընթացի, որը կվարի 

տ.գ.թ. Վահե Մովսիսյանը  (ՀՀ Կենտրոնական բանկ)

rn

 

 

 Օրերը և ժամերը՝ 23-ը մայիսի, 2014, ուրբաթ, ժամը 15:30–20:00, 24-ը մայիսի, 2014, շաբաթ, ժամը 10:00-14:30
 24-ը մայիսի, 2014, շաբաթ, ժամը 10:00-14:30
 Վայրը՝   ՀՌԿԿ-Հայաստան, Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ գրադարանի մասնաշենք, 6-րդ հարկ, 602 սենյակ
 Լեզուն՝     հայերեն

 

 

Դասընթացի նկարագրությունը. Դասընթացի նպատակն էrnսոցիոլոգիական, մարքեթինգային և տարբեր բնույթի վիճակագրական վերլուծություններովrnզբաղվող մասնագետներին և վերլուծաբաններին ծանոթացնել վարկածների ստուգման տեսականrnհիմունքներին, ինչպես նաև ներկայացնել տարբեր կիրառական վարկածների ստուգման համարrnSPSS ծրագրային փաթեթի գործիքների առանձնահատկությունները և կիրառելիությանrnշրջանակները:

rn

Դասընթացի դիմողները պետք է ծանոթ լինենrnվիճակագրության տեսության և SPSS ծրագրային փաթեթի հիմունքներին:

rn

 

rn

Դասընթացի բովանդակությունը և օրակարգը

 

rn

23-ը մայիսի

 

rn

15:30-17:30 Վարկածների ստուգումը որպես վիճակագրական վերլուծության արդյունքներիrnհիմնավորման գործիք: Վիճակագրական վարկածների հիմնական խմբերը: Վարկածներիrnստուգման ժամանակ քանակական և որակական փոփոխականների և տարբեր չափի ընտրանքների առանձնահատկությունները:rnՊարամետրական և ոչ-պարամետրական վարկածների ստուգում:

rn

17:30-18:00 Ընդմիջում

rn

18:00-20:00 Պարամետրականrnվարկածների ստուգում SPSS միջավայրում. գլխավոր համակցության միջինի՝ հաստատունrnարժեքի հավասարության վարկածի ստուգում (One-sample t-test): Երկու անկախrnընտրանքների միջինների հավասարության վարկածի ստուգում (Two independent samplesrnt-test): Կախյալ ընտրանքների միջինների հավասարության վարկածիrnստուգում (Paired samples t-test): Երկուսից ավել անկախ ընտրանքների միջիններիrnհավասարության վարկածի ստուգում (One way ANOVA):

 

24-ը մայիսի

10:00-12:00 Ոչ-պարամետրական վարկածների ստուգում: Խաչաձև աղյուսակները որպես երկուrnորակական փոփոխականների միջև անկախության/կախվածության վարկածների ստուգման գործիքrn(Chi-square test): Մեկ բինոմական տիպի փոփոխականի հետ կապված վարկածներիrnստուգում: Երկուսից ավել կատեգորիա ունեցող մեկ նոմինալ տիպի փոփոխականի հետrnկապված վարկածների ստուգում:

rn

12:00-12:30rnԸնդմիջում

rn

12:30-14:30  Քանակականrnփոփոխականների հավանականային բաշխումների տեսքի վերաբերյալ վարկածների ստուգում.rn(One sample Kolmogorov-Smirnov test): Երկու և ավել անկախ ընտրանքների միջևrnհավանականային բաշխումների և մեդիանաների համեմատության ոչ պարամետրիկ թեստեր (Mann-Whitney test, Kolmogorov-Smirnov test, Kruskal-Wallis test):

 

Դասընթացավարիrnմասին.ՎահեrnՄովսիսյանն աշխատում է ՀՀ Կենտրոնականrnբանկի վիճակագրության վարչությունում՝ որպես տնտեսագետ-վիճակագիր: Նրա հիմնականrnգործունեությունը ներառում է ընտրանքային հետազոտությունները, ինչպես նաևrnբաղադրյալ տնտեսական ցուցանիշների հաշվարկման մեթոդաբանության մշակումն ու զարգացումը:rnՊրն. Մովսիսյանը 2007թ. ստացել է տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածուի կոչումrnՄոսկվայի տնտեսագիտության, վիճակագրության և ինֆորմատիկայի պետական համալսարանից:rn2004թ.-ին ավարտել  է Հայաստանի պետականrnտնտեսագիտական համալսարանի տնտեսագիտական կիբեռնետիկայի ֆակուլտետը: Նաrnանդամակցում է Վիճակագրության միջազգայինrnինստիտուտին, ինչպեսrnնաև Ընտրանքային հետազոտությունների վիճակագիրների միջազգային ասոցիացիային, մասնակցել է բազմաթիվ ազգային և միջազգային գիտաժողովների: Ներկայումսrnդասավանդում է կիրառական վիճակագրություն  Հայաստանիrnամերիկյան համալսարանում:

 

Գրանցման համար լրացրեք դիմումի ձևըՄիայն ընտրությունն անցած դիմորդները կտեղեկացվեն լրացուցիչ:

 

rn

Դիմումներիrnվերջնաժամկետը՝  19-ը մայիսի, 2014 թ.,rnժ.10:00: