“Քանակական տվյալների վերլուծությունը SPSS ծրագրային փաթեթի կիրառմամբ” թեմայով դասընթաց

“Քանակական տվյալների վերլուծությունը SPSS ծրագրային փաթեթի կիրառմամբ” թեմայով դասընթաց

Տարեթիվ՝ 01/03/2014 / 12:00 AM
Վայրը` Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ գրադարանի մասնաշենք, 6-րդ հարկ, 602 սենյակ
“Քանակական տվյալների վերլուծությունը SPSS ծրագրային փաթեթի կիրառմամբ” թեմայով դասընթաց

ՀՌԿԿ-Հայաստանը հրավիրում է

rn

“Քանակական տվյալների վերլուծությունը SPSS ծրագրային փաթեթի կիրառմամբ”

rn

թեմայով երկօրյաrnդասընթացի, որը կվարի

rn

տ.գ.թ. Վահե Մովսիսյանը

rn

 (ՀՀ Կենտրոնական բանկ)

 

rn

Օրերը և ժամերը՝  28-ը փետրվարի, 2014, ժամը 17:00–20:00

rn

1-ը մարտի, 2014, ժամը 10:00-16:30

rn

Վայրը՝                       ՀՌԿԿ-Հայաստան, Երևան, ԱլեքrnՄանուկյան 1, ԵՊՀ գրադարանի մասնաշենք, 6-րդ հարկ, 602 սենյակ

rn

Լեզուն՝                   հայերեն

rn

 

rn

Դասընթացի նպատակը

rn

Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել SPSS փաթեթի հիմունքները, ինչպես նաև  SPSS ծրագրային փաթեթի գործիքակազմի օգտագործմանrnհնարավորությունը տարաբնույթ կիրառական խնդիրների լուծման համար: Դասընթացըrnնախատեսված է քանակական տվյալների վերլուծությամբ հետաքրքրված մասնագետների և վերլուծաբաններիrnհամար:

rn

 

Դասընթացի բովանդակությունը և օրակարգը

rn

28-ը փետրվարի

17:00-18:30 – Վիճակագրական տվյալների տեսակները և վերլուծության մեթոդների շրջանակները: Տվյալներիrnմուտքագրումը և ներմուծումը SPSS միջավայր: Տվյալների (փոփոխականների) հատկություններիrnսահմանումը:

rn

18:30-20:00 – Որակական փոփոխականների վերակոդավորումը: Նոր փոփոխականների ստեղծումն արդեն առկաrnփոփոխականների միջոցով: Տվյալների բազայի մասնատումն ըստ կոնկրետ որակական փոփոխականների:rnՏվյալների բազայից դիտարկումների ընտրությունը:

rn

 

1-ը մարտի

rn

10:00-11:30 – SPSS միջավայրում փոփոխականների ենթաբազմության սահմանում: Նկարագրական վիճակագրությունrn(հաճախություններ, կենտրոնական միտումների և ցրվածության ցուցանիշների ներկայացումըrnSPSS միջավայրում):

11:30-13:00 – Խաչաձև աղյուսակներ և վերջիններիս միջոցով որակական տվյալների համար վիճակագրականrnվարկածների ստուգում: Գծապատկերների կառուցումը տարբեր վիճակագրական տվյալների համար:

rn

13:00-13:30 – Ընդմիջում

rn

13:30-15:00 – Փոփոխականների միջև կախվածության վերլուծություն (կոռելյացիոն վերլուծություն):rnԵրկչափ, բազմաչափ և մասնակի կոռելյացիայի գործակիցներ:

rn

15:00-16:30 – Երկչափ և բազմաչափ գծային ռեգրեսիաներ: Փոփոխականներիrnարժեքների մոտարկումը տարբեր կորերի միջոցով:

 

rn

Դասընթացավարիrnմասին.

Վահե Մովսիսյանն աշխատումrnէ ՀՀ Կենտրոնական բանկի վիճակագրության վարչությունում՝ որպես տնտեսագետ-վիճակագիր:rnՆրա հիմնական գործունեությունը ներառում է ընտրանքային հետազոտությունները, ինչպեսrnնաև բաղադրյալ տնտեսական ցուցանիշների հաշվարկման մեթոդաբանության մշակումն ուrnզարգացումը: Պրն. Մովսիսյանը 2007թ. ստացել է տնտեսագիտական գիտություններիrnթեկնածուի կոչում Մոսկվայի տնտեսագիտության, վիճակագրության և ինֆորմատիկայիrnպետական համալսարանում: 2004թ.-ին ավարտել rnէ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի տնտեսագիտականrnկիբեռնետիկայի ֆակուլտետը: Նա անդամակցում է Վիճակագրության միջազգայինrnինստիտուտին, ինչպես նաև Ընտրանքային հետազոտությունների վիճակագիրների միջազգային ասոցիացիային, մասնակցել է բազմաթիվ ազգային և միջազգայինrnգիտաժողովների: Ներկայումս դասավանդում է կիրառական վիճակագրություն  Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում:

rn

 

rn

Գրանցման համար լրացրեք դիմումի ձևը: Միայն ընտրությունն անցածrnդիմորդները կտեղեկացվեն լրացուցիչ:

rn

 

Դիմումների վերջնաժամկետը՝  25-ը փետրվարի, 2014 թ., ժ.17:00: