«R ծրագրային փաթեթի կիրառմամբ վիճակագրական վերլուծության ակնարկ» թեմայով դասընթաց

«R ծրագրային փաթեթի կիրառմամբ վիճակագրական վերլուծության ակնարկ» թեմայով դասընթաց

Տարեթիվ՝ 03/03/2016 - 04/03/2016 / 12:00 AM
Վայրը` ՀՌԿԿ-Հայաստան, Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ գրադարանի մասնաշենք, 6-րդ հարկ, 602 սենյակ
«R ծրագրային փաթեթի կիրառմամբ վիճակագրական վերլուծության ակնարկ» թեմայով դասընթաց

Հետազոտական ռեսուրսներիrnկովկասյան կենտրոն (ՀՌԿԿ)-Հայաստանը հրավիրում է

rn

«R ծրագրային փաթեթի կիրառմամբ վիճակագրական վերլուծության ակնարկ»

rn

թեմայով դասընթացի, որը կվարի տ.գ.թ. Հաբեթ Մադոյանը (ՀԱՀ)

rn

rn

Օր և ժամ`             3, 4-ը մարտ, 2016թ., ժամըrn14:00-18:00

rn

Վայր՝                    ՀՌԿԿ-Հայաստան, Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ գրադարանի մասնաշենք, 6-րդ հարկ, 602rnսենյակ

rn

Լեզու՝                    հայերեն

 

rn

Դասընթացի նկարագրությունը

rn

Դասընթացի նպատակը վիճակագրական վերլուծություն իրականացնող հետազոտողներին R վիճակագրական փաթեթի հնարավորություններին ծանոթացնելն է:

rn

Դասընթացի ավարտին մասնակիցները կտիրապետեն R վիճակագրական փաթեթով աշխատելու հիմունքներին, համակարգում պարզագույն վիճակագրական հաշվարկներ կատարելու ֆունկցիաներին և կկարողանան կառուցել ռեգրեսիոն մոդելներ:

rn

Ուսուցման ընթացքում կօգտագործվեն R համակարգի փաթեթներին կցված տվյալների օրինակներ:

rn

 

rn

Դասընթացի բովանդակությունը և օրակարգը

rn

3-ը մարտի

rn

R վիճակագրական վերլուծությունների համակարգի ներածություն: R Studio ծրագրային միջավայրի ակնարկ: Ծանոթություն R վիճակագրական փաթեթի համակարգի հետ:

rn

Փոփոխականների, տվյալների և ֆունկցիաների տեսակները R համակարգում: Տվյալների ներբեռնումը և արտաբերումը R համակարգից: Գործողություններ փոփոխականների ևrnմատրիցների հետ: Տվյալների վերափոխում R համակարգում:

rn

Տվյալների բազաների միավորում, տվյալների առանձնացում և գրաֆիկական արտացոլում R համակարգում:

rn

 

rn

4-ը մարտի

rn

Պարզագույն վիճակագրական հաշվարկներ R համակարգում՝ միջին թվաբանական, միջին քառակուսային շեղում: Աղյուսակների պատրաստում և արտաբերում R համակարգից: Պարզ գծային ռեգրեսիոն մոդելի կառուցում R համակարգում: Դասակարգող մոդելների (classification models) կառուցումrnR համակարգում: Decision Tree մոդելների միջոցով բինար դասակարգող մոդելներիrnկառուցում, ստացված մոդելների որակի ստուգում:

rn

 

rn

  

rn

Դասընթացավարիrnմասին 

 

rn

Հաբեթ Մադոյանը տնտեսագիտության թեկնածու է (ԵՊՀ, 2007), դասավանդում է Կիրառական վիճակագրություն Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում (ՀԱՀ), աշխատել է «Տնտեսություն և արժեքներ» հետազոտական կենտրոնում: Նա նաև վիճակագրական հետազոտություններով զբաղվող «Դեյթամոտուս» ընկերության համահիմնադիրն ու տնօրենն է: 2012թ. Միսսուրի-Կոլումբիա համալսարանից ստացել է Բիզնեսի կառավարման մագիստրոսի աստիճան:

 

 

Գրանցման համար լրացրե՛ք դիմումիrnձևը: Միայն ընտրված դիմորդներըrnկտեղեկացվեն լրացուցիչ:

 

rn

Դիմումներիrnվերջնաժամկետը՝  22-ը փետրվար, 2016թ.,rnժամը 10:00: