Արուսյակ Ալեքսանյան

Արուսյակ Ալեքսանյան

Ավագ դրամաշնորհառու

Ժողովրդավարության չափման մոդել. Հայաստանում ժողովրդավարության վրա ազդող գործոնների ուսումնասիրություն

Արուսյակ Ալեքսանյանը հետազոտում է այն գործոնները, որոնք ազդում են Հայաստանում ժողովրդավարության վրա: Մասնավորապես, նա կուսումնասիրի, թե որ քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական և կրթական զարգացումներն են նախապայման հանդիսանում ժողովրդավարության համար կամ թե արդյոք ժողովրդավարությունն է նախապայման հանդիսանում այս գործոնների համար:
Նրա հիպոթեզն այն մասին է, որ յուրաքանչյուր երկրի ժողովրդավարությունը ձևավորվում է հատուկ ազգային, մշակութային և ավանդույթային պայմաններում, որոնք բացառիկ են տվյալ երկրի համար: Մեթոդաբանությունը կներառի որակական (կորելյացիոն և ռեգրեսիոն վերլուծություն) և քանակական (համեմատական վերլուծություն և տրամաբանական մեթոդ) մարտավարություններ: Նա ակնկալում է, որ արդյունքները կհանգեցնեն օգտակար առաջարկությունների՝ բարելավելու ժողովրդավարության վիճակը Հայաստանում, և որ այս նախագիծը կարող է օգտագործվել այլ Եվրոպական երկրներում ժողովրդավարությունը վերլուծելու համար: