Ընտրողների նախասիրությունները Հայաստանում և Վրաստանում

Ընտրողների նախասիրությունները Հայաստանում և Վրաստանում

Ամսաթիվ՝ 01-03-2014 - 01-02-2016
Կարգավիճակ՝ Ավարտված
Ներգործության ոլորտ՝ Ընտրություններ
Ընտրողների նախասիրությունները Հայաստանում և Վրաստանում

Ծրագրի նպատակը

 

Հայաստանում և Վրաստանում դերակատարների և ինստիտուտների փոխազդեցությունների համեմատական հետազոտություն՝ բացահայտելու բռնակալական ռեժիմների քաղաքական խոչընդոտները և վայրիվերումները քաղաքականության հիմնական ոլորտներում:

Հետազոտության կառուցվածքը

  • գրականության ակնարկ
  • խորին հարցազրույցներ
  • երկրորդային տվյալների վերլուծություն
  • փորձարարական հետազոտություն

Արդյունքները (հասանելի են անգլերեն)

Մենագրություն, գրախոսված գիտական հոդվածներ, գիտաժողովների զեկույցներ