Հարկային բարեփոխումների ընկալումների հետազոտություն

Հարկային բարեփոխումների ընկալումների հետազոտություն

Ամսաթիվ՝ 01-01-2013 - 01-01-2016
Կարգավիճակ՝ Ավարտված
Ներգործության ոլորտ՝ Տնտեսություն Գործարարություն
Հարկային բարեփոխումների ընկալումների հետազոտություն

Ծրագրի նկարագրությունը

Հարկային բարեփոխումների ընկալումների հետազոտության նպատակն է բացահայտել հարկային քաղաքականության և հարկային վարչարարության նկատմամբ գործարար համայնքի և հասարակության վերաբերմունքը Հայաստանում:

Մեթոդաբանությունը

ՀՌԿԿ-Հայաստանը մշակել և իրականացրել է երկու փոխկապակցված հարցում տնային տնտեսությունների և ձեռնարկատերերի հետ, որոնց արդյունքում ստացված տվյալների հիման վրա ստեղծվել է վերջնական զեկույց, իսկ ստացված արդյունքները լայնորեն տարածվել են: Ամփոփիչ հետազոտության տվյալների վերլուծությունը կառուցվել է 2013-14թթ. իրականացված հարցումների արդյունքների վրա՝ այն լրացնելով վերջին շրջանի զարգացումների համաձայն: