Shushan Kurkchiyan

Shushan Kurkchiyan

Senior Fellow

2009/2010 Fellowship Program fellows

What is the role of Armenian NGOs in developing social capital