Հրապարակումներ

Կարդացեք մեր հրապարակումները կամ ուղարկեք մեզ Ձերը։

Անվանում
Տեղեկություն
Տարի
Բեռնել

Այս զեկույցն ընդգրկում է ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստանի բարեվարքության ծրագրի» (AIP) շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության 1520 տնային տնտեսություններում 2021թ. հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին անցկացված՝ կոռուպցիայի վերաբերյալ հանրային...

Հարցումն իրականացվել է ՀՌԿԿ-Հայաստան-ի կողմից Միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հարցումների հետազոտության կենտրոնի անունից։ Տվյալները հավաքագրվել են համակարգչի օգնությամբ իրականացվող հեռախոսային հարցազրույցների միջոցով (CATI) Հայաստանի տարածքում՝ 2022թ․-ի...

2022

Այս գնահատումը նպատակ ունի հասկանալ՝ որքանով է Տեղական ժողովրդավարության դպրոցի ծրագիրը հասել սահմանված նպատակին, լուծել նախանշված խնդիրները և ապահովել ակնկալվող արդյունքները։ Մասնավորապես՝ գնահատման խնդիրներն են՝...

2021

Սույն զեկույցը ներկայացնում է հարկային վարչարարության նկատմամբ հարկ վճարողների ընկալման և վերաբերմունքի մասին՝ Հայաստանում գործող կազմակերպություններում ու անհատ ձեռնարկատերերի շրջանում 2021թ. փետրվարմարտին անցկացված ընտրանքային հետազոտության...

2022

«Բազմաչափ աղքատության չափումը և վերլուծությունը» ձեռնարկի հատվածների (3-րդ, 5-րդ և 7-րդ գլուխներ) հայերեն թարգմանությունն իրականացրել է «Հետազոտական ռեսուրսերի կովկասյան կենտրոն-Հայաստան» հիմնադրամը «Համայնքային աղքատության հաղթահարում. կիրառական...

2022

Աղասի Թադևոսյանի այս հոդվածը գրվել է Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն-Հայաստանի և ՔՀԿ Գործընկերություն հանուն արդյունավետ զարգացման «2021 Ազգային արշավներ ընդդեմ քաղհասարակության տարածությունների կրճատման» ծրագրի շրջանակներում:...

2022

Սույն զե­կույ­ցը ներ­կա­յաց­նում է Ար­ցախ­յան երկ­րորդ պա­տե­րազ­մի արդ­յուն­քում տե­ղա­հան­ված ար­ցա­խաբնակ­նե­րի կեն­սա­փոր­ձի ու­սում­նասիրութ­յան արդ­յունք­ները։ Հե­տա­զո­տութ­յու­նը նպա­տակ է ու­նե­ցել ու­սում­նա­սի­րել պա­տե­րազ­մի արդ­յուն­քում տե­ղա­հան­ված ար­ցա­խաբնակ­նե­րի կեն­սա­փոր­ձը, ո­րում կենտ­րո­նա­կան...

Այս մեթոդական աշխատանքում ներկայացված ուղենիշները միտված են լրացնելու հղում կատարելուն վերաբերող հայալեզու նյութերի սակավության բացը: Աշխատանքում ներկայացվում է հղումներ կատարելու միջազգայնորեն ընդունելի` Հարվարդի ոճը: Այս...

Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն(ՀՌԿԿ)–Հայաստան հիմնադրամն այսուհետ իր կայքում կհրապարակի հիմնադրամի տարեկան հաշվետվության հանրային տարբերակը։ Հաշվետվությունը պարունակում է տեղեկատվություն հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի, աշխատակազմի, հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացված...

Հանրային քաղաքականության ուղեցույցը ներկայացնում է, թե ինչպես կարող են ՏԻՄ-երի ներկայացուցիչները դրական ազդեցություն գործել հանրային ընկալումների վրա:

Սույն զեկույցը ներկայացնում է ԱՄՆ ՄԶԳ Հակակոռուպցիոն գործողության մոբիլիզացման (ՀԳՄԾ) ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի բնակչության շրջանում իրականացված կոռուպցիայի վերաբերյալ հետազոտության հիմնականարդյունքները: Հետազոտության դաշտային աշխատանքները կատարվել են 2008թ. սեպտեմբերի 21-ից...

Սույն զեկույցը ներկայացնում է ԱՄՆ ՄԶԳ Հակակոռուպցիոն գործողության մոբիլիզացման (ՀԳՄԾ) ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության տնային տնտեսություններում և մասնավոր ձեռնարկություններում կոռուպցիայի վերաբերյալ անցկացված ընտրանքային հետազոտության հիմնական...

Տեղեկություն

Այս զեկույցն ընդգրկում է ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստանի բարեվարքության ծրագրի» (AIP) շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության 1520 տնային տնտեսություններում 2021թ. հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին անցկացված՝ կոռուպցիայի վերաբերյալ հանրային...

Բեռնել
Մանրամասներ Close
Տեղեկություն

Հարցումն իրականացվել է ՀՌԿԿ-Հայաստան-ի կողմից Միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հարցումների հետազոտության կենտրոնի անունից։ Տվյալները հավաքագրվել են համակարգչի օգնությամբ իրականացվող հեռախոսային հարցազրույցների միջոցով (CATI) Հայաստանի տարածքում՝ 2022թ․-ի...

Տարի

2022

Բեռնել
Մանրամասներ Close
Տեղեկություն

Այս գնահատումը նպատակ ունի հասկանալ՝ որքանով է Տեղական ժողովրդավարության դպրոցի ծրագիրը հասել սահմանված նպատակին, լուծել նախանշված խնդիրները և ապահովել ակնկալվող արդյունքները։ Մասնավորապես՝ գնահատման խնդիրներն են՝...

Տարի

2021

Բեռնել
Մանրամասներ Close
Տեղեկություն

Սույն զեկույցը ներկայացնում է հարկային վարչարարության նկատմամբ հարկ վճարողների ընկալման և վերաբերմունքի մասին՝ Հայաստանում գործող կազմակերպություններում ու անհատ ձեռնարկատերերի շրջանում 2021թ. փետրվարմարտին անցկացված ընտրանքային հետազոտության...

Տարի

2022

Բեռնել
Մանրամասներ Close
Տեղեկություն

«Բազմաչափ աղքատության չափումը և վերլուծությունը» ձեռնարկի հատվածների (3-րդ, 5-րդ և 7-րդ գլուխներ) հայերեն թարգմանությունն իրականացրել է «Հետազոտական ռեսուրսերի կովկասյան կենտրոն-Հայաստան» հիմնադրամը «Համայնքային աղքատության հաղթահարում. կիրառական...

Տարի

2022

Բեռնել
Մանրամասներ Close
Տեղեկություն

Աղասի Թադևոսյանի այս հոդվածը գրվել է Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն-Հայաստանի և ՔՀԿ Գործընկերություն հանուն արդյունավետ զարգացման «2021 Ազգային արշավներ ընդդեմ քաղհասարակության տարածությունների կրճատման» ծրագրի շրջանակներում:...

Տարի

2022

Բեռնել
Մանրամասներ Close
Տեղեկություն

Սույն զե­կույ­ցը ներ­կա­յաց­նում է Ար­ցախ­յան երկ­րորդ պա­տե­րազ­մի արդ­յուն­քում տե­ղա­հան­ված ար­ցա­խաբնակ­նե­րի կեն­սա­փոր­ձի ու­սում­նասիրութ­յան արդ­յունք­ները։ Հե­տա­զո­տութ­յու­նը նպա­տակ է ու­նե­ցել ու­սում­նա­սի­րել պա­տե­րազ­մի արդ­յուն­քում տե­ղա­հան­ված ար­ցա­խաբնակ­նե­րի կեն­սա­փոր­ձը, ո­րում կենտ­րո­նա­կան...

Մանրամասներ Close
Տեղեկություն

Այս մեթոդական աշխատանքում ներկայացված ուղենիշները միտված են լրացնելու հղում կատարելուն վերաբերող հայալեզու նյութերի սակավության բացը: Աշխատանքում ներկայացվում է հղումներ կատարելու միջազգայնորեն ընդունելի` Հարվարդի ոճը: Այս...

Մանրամասներ Close
Տեղեկություն

Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն(ՀՌԿԿ)–Հայաստան հիմնադրամն այսուհետ իր կայքում կհրապարակի հիմնադրամի տարեկան հաշվետվության հանրային տարբերակը։ Հաշվետվությունը պարունակում է տեղեկատվություն հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի, աշխատակազմի, հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացված...

Մանրամասներ Close
Տեղեկություն

Հանրային քաղաքականության ուղեցույցը ներկայացնում է, թե ինչպես կարող են ՏԻՄ-երի ներկայացուցիչները դրական ազդեցություն գործել հանրային ընկալումների վրա:

Մանրամասներ Close
Տեղեկություն

Սույն զեկույցը ներկայացնում է ԱՄՆ ՄԶԳ Հակակոռուպցիոն գործողության մոբիլիզացման (ՀԳՄԾ) ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի բնակչության շրջանում իրականացված կոռուպցիայի վերաբերյալ հետազոտության հիմնականարդյունքները: Հետազոտության դաշտային աշխատանքները կատարվել են 2008թ. սեպտեմբերի 21-ից...

Մանրամասներ Close
Տեղեկություն

Սույն զեկույցը ներկայացնում է ԱՄՆ ՄԶԳ Հակակոռուպցիոն գործողության մոբիլիզացման (ՀԳՄԾ) ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության տնային տնտեսություններում և մասնավոր ձեռնարկություններում կոռուպցիայի վերաբերյալ անցկացված ընտրանքային հետազոտության հիմնական...

Մանրամասներ Close