Հրապարակումներ

Կարդացեք մեր հրապարակումները կամ ուղարկեք մեզ Ձերը։

Անվանում
Տեղեկություն
Տարի
Բեռնել

Աղասի Թադևոսյանի այս հոդվածը գրվել է Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն-Հայաստանի և ՔՀԿ Գործընկերություն հանուն արդյունավետ զարգացման «2021 Ազգային արշավներ ընդդեմ քաղհասարակության տարածությունների կրճատման» ծրագրի շրջանակներում:...

Սույն զե­կույ­ցը ներ­կա­յաց­նում է Ար­ցախ­յան երկ­րորդ պա­տե­րազ­մի արդ­յուն­քում տե­ղա­հան­ված ար­ցա­խաբնակ­նե­րի կեն­սա­փոր­ձի ու­սում­նասիրութ­յան արդ­յունք­ները։ Հե­տա­զո­տութ­յու­նը նպա­տակ է ու­նե­ցել ու­սում­նա­սի­րել պա­տե­րազ­մի արդ­յուն­քում տե­ղա­հան­ված ար­ցա­խաբնակ­նե­րի կեն­սա­փոր­ձը, ո­րում կենտ­րո­նա­կան...

Այս մեթոդական աշխատանքում ներկայացված ուղենիշները միտված են լրացնելու հղում կատարելուն վերաբերող հայալեզու նյութերի սակավության բացը: Աշխատանքում ներկայացվում է հղումներ կատարելու միջազգայնորեն ընդունելի` Հարվարդի ոճը: Այս...

Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն(ՀՌԿԿ)–Հայաստան հիմնադրամն այսուհետ իր կայքում կհրապարակի հիմնադրամի տարեկան հաշվետվության հանրային տարբերակը։ Հաշվետվությունը պարունակում է տեղեկատվություն հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի, աշխատակազմի, հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացված...

Հանրային քաղաքականության ուղեցույցը ներկայացնում է, թե ինչպես կարող են ՏԻՄ-երի ներկայացուցիչները դրական ազդեցություն գործել հանրային ընկալումների վրա:

Սույն զեկույցը ներկայացնում է ԱՄՆ ՄԶԳ Հակակոռուպցիոն գործողության մոբիլիզացման (ՀԳՄԾ) ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի բնակչության շրջանում իրականացված կոռուպցիայի վերաբերյալ հետազոտության հիմնականարդյունքները: Հետազոտության դաշտային աշխատանքները կատարվել են 2008թ. սեպտեմբերի 21-ից...

Սույն զեկույցը ներկայացնում է ԱՄՆ ՄԶԳ Հակակոռուպցիոն գործողության մոբիլիզացման (ՀԳՄԾ) ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության տնային տնտեսություններում և մասնավոր ձեռնարկություններում կոռուպցիայի վերաբերյալ անցկացված ընտրանքային հետազոտության հիմնական...

Սույն զեկույցը ներկայացնում է ԱՄՆ ՄԶԳ Հակակոռուպցիոն գործողության մոբիլիզացման (ՀԳՄԾ) ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության տնային տնտեսություններում կոռուպցիայի վերաբերյալ անցկացված ընտրանքային հետազոտության հիմնական արդյունքները: Հետազոտության դաշտային աշխատանքները...

2022

2011/2012թթ. Հայաստանում հմտությունների, միգրացիայի և զարգացման միջև եղած կապերի հետազոտության արդյունքները:

2021

2013թ. հունիսի 6-ին կայացած «Սոցիալական կապիտալ. սահմանումներ, կիրառումներ, մշակութային հա- մատեքստեր» խորագիրը կրող համաժողովը նպատակ ուներ տեսական, էմպիրիկ և մշակութային տեսակե- տից քննարկման հարթակ բերել...

2013

Հանրայինկարծիքի հարցման հիմնական արդյունքներ: Հարցումն իրականացվել է Եվրոպական Միության կողմից ֆինանսավորվող «Աջակցություն Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացին» ծրագրի շրջանակներում

Առցանց ձեռնարկն անդրադառնում է հասարակագիտական հետազոտության տրամաբանության կանոններին, հետազոտության որակական և քանակական մեթոդներին, հետազոտական էթիկային և հետազոտական տվյալների համակարգչային վերլուծության ծրագրերին:

Տեղեկություն

Աղասի Թադևոսյանի այս հոդվածը գրվել է Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն-Հայաստանի և ՔՀԿ Գործընկերություն հանուն արդյունավետ զարգացման «2021 Ազգային արշավներ ընդդեմ քաղհասարակության տարածությունների կրճատման» ծրագրի շրջանակներում:...

Մանրամասներ Close
Տեղեկություն

Սույն զե­կույ­ցը ներ­կա­յաց­նում է Ար­ցախ­յան երկ­րորդ պա­տե­րազ­մի արդ­յուն­քում տե­ղա­հան­ված ար­ցա­խաբնակ­նե­րի կեն­սա­փոր­ձի ու­սում­նասիրութ­յան արդ­յունք­ները։ Հե­տա­զո­տութ­յու­նը նպա­տակ է ու­նե­ցել ու­սում­նա­սի­րել պա­տե­րազ­մի արդ­յուն­քում տե­ղա­հան­ված ար­ցա­խաբնակ­նե­րի կեն­սա­փոր­ձը, ո­րում կենտ­րո­նա­կան...

Մանրամասներ Close
Տեղեկություն

Այս մեթոդական աշխատանքում ներկայացված ուղենիշները միտված են լրացնելու հղում կատարելուն վերաբերող հայալեզու նյութերի սակավության բացը: Աշխատանքում ներկայացվում է հղումներ կատարելու միջազգայնորեն ընդունելի` Հարվարդի ոճը: Այս...

Մանրամասներ Close
Տեղեկություն

Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն(ՀՌԿԿ)–Հայաստան հիմնադրամն այսուհետ իր կայքում կհրապարակի հիմնադրամի տարեկան հաշվետվության հանրային տարբերակը։ Հաշվետվությունը պարունակում է տեղեկատվություն հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի, աշխատակազմի, հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացված...

Մանրամասներ Close
Տեղեկություն

Հանրային քաղաքականության ուղեցույցը ներկայացնում է, թե ինչպես կարող են ՏԻՄ-երի ներկայացուցիչները դրական ազդեցություն գործել հանրային ընկալումների վրա:

Մանրամասներ Close
Տեղեկություն

Սույն զեկույցը ներկայացնում է ԱՄՆ ՄԶԳ Հակակոռուպցիոն գործողության մոբիլիզացման (ՀԳՄԾ) ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի բնակչության շրջանում իրականացված կոռուպցիայի վերաբերյալ հետազոտության հիմնականարդյունքները: Հետազոտության դաշտային աշխատանքները կատարվել են 2008թ. սեպտեմբերի 21-ից...

Մանրամասներ Close
Տեղեկություն

Սույն զեկույցը ներկայացնում է ԱՄՆ ՄԶԳ Հակակոռուպցիոն գործողության մոբիլիզացման (ՀԳՄԾ) ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության տնային տնտեսություններում և մասնավոր ձեռնարկություններում կոռուպցիայի վերաբերյալ անցկացված ընտրանքային հետազոտության հիմնական...

Մանրամասներ Close
Տեղեկություն

Սույն զեկույցը ներկայացնում է ԱՄՆ ՄԶԳ Հակակոռուպցիոն գործողության մոբիլիզացման (ՀԳՄԾ) ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության տնային տնտեսություններում կոռուպցիայի վերաբերյալ անցկացված ընտրանքային հետազոտության հիմնական արդյունքները: Հետազոտության դաշտային աշխատանքները...

Տարի

2022

Մանրամասներ Close
Տեղեկություն

2011/2012թթ. Հայաստանում հմտությունների, միգրացիայի և զարգացման միջև եղած կապերի հետազոտության արդյունքները:

Տարի

2021

Մանրամասներ Close
Տեղեկություն

2013թ. հունիսի 6-ին կայացած «Սոցիալական կապիտալ. սահմանումներ, կիրառումներ, մշակութային հա- մատեքստեր» խորագիրը կրող համաժողովը նպատակ ուներ տեսական, էմպիրիկ և մշակութային տեսակե- տից քննարկման հարթակ բերել...

Տարի

2013

Մանրամասներ Close
Տեղեկություն

Հանրայինկարծիքի հարցման հիմնական արդյունքներ: Հարցումն իրականացվել է Եվրոպական Միության կողմից ֆինանսավորվող «Աջակցություն Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացին» ծրագրի շրջանակներում

Մանրամասներ Close
Տեղեկություն

Առցանց ձեռնարկն անդրադառնում է հասարակագիտական հետազոտության տրամաբանության կանոններին, հետազոտության որակական և քանակական մեթոդներին, հետազոտական էթիկային և հետազոտական տվյալների համակարգչային վերլուծության ծրագրերին:

Մանրամասներ Close