Համայնքային աղքատության հաղթահարում. կիրառական մոտեցումներ

Համայնքային աղքատության հաղթահարում. կիրառական մոտեցումներ

Կարգավիճակ՝ Ընթացիկ
Ֆինանսավորող` Եվրոպական միություն
Ներգործության ոլորտ՝ Աղքատություն
Համայնքային աղքատության հաղթահարում. կիրառական մոտեցումներ

«Համայնքային աղքատության հաղթահարում. կիրառական մոտեցումներ» ծրագրում փորձ է արվում որոշարկել աղքատության բազմաչափ դրսևորումները՝ նպաստելով տեղական ինքնակառավարման մարմինների և համայնքային կազմակերպությունների՝ աղքատությունը հասցեագրելու կարողությունների զարգացմանը: Ծրագիրը եռամյա հետազոտահեն միջամտություն է, որի նպատակն է մեղմել աղքատության պատճառները և հետևանքները տնտեսապես անբարենպաստ պայմաններում գտնվող Լոռու, Շիրակի և Տավուշի մարզերում: Բացի այդ ծրագիրը միտված է երեք մարզերի համայնքային փորձը հաշվի առնելով՝ առաջարկել աղքատության նվազեցմանն ուղղված մոտեցումներ ողջ հանրապետության համար: Ծրագիրը եռափուլ է՝ ներառելով բազմաչափ աղքատության նախնական գնահատումը և տեղական դերակատարների կարողությունների զարգացումը: Այն անդադառնում է աղքատության բազմաչափ դրսևորումներին և ուղղորդում է բարեփոխող միջամտություններ սոցիալական ձեռնակարտարիության, քաղաքականությունների և զարգացման ջատագովության միջոցով: Ծրագրի այս փուլերից (հետազոտություն, կարողությունների զարգացում և միջամտություն) յուրաքանչյուրը նախորդի տրամաբանական շարունակությունն է մեկ ընդհանուր նպատակի համար՝ նվազեցնել բազմաչափ աղքատությունը Հայաստանում:

Ծրագիրն իրականացվում է ՀՌԿԿ-Հայաստան, ՏԶՀԿ, ԵՀՀ և Մաթևոսյան հիմադրամ կազմակերպություններից կազմված կոնսորցիումի կողմից՝ Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ: Բովանդակության համար պատասխանատվություն է կրում կոնսորցիումը, և պարտադիր չէ, որ այն արտահայտի Եվրոպական միության տեսակետները:

Ծրագրի նպատակները

Ընդհանուր նպատակ. նվազեցնել բազմաչափ աղքատությունը Լոռիում, Շիրակում և Տավուշում։

Հատուկ նպատակ 1. Հայաստանում բազմաչափ աղքատության պատճառների և հետևանքների ավելի լավ ընկալում։
Հատուկ նպատակ 2. Քաղաքացիական հասարակության հզորացում՝ աղքատության/անհավասարության վերաբերյալ հանրային դիսկուրսը աշխուժացնելու և աղքատության արմատական ​​պատճառները լուծելու նախաձեռնություններում ներգրավվելու համար։
Հատուկ նպատակ 3. Բարելավված քաղաքականության երկխոսությունը և քաղաքացիական հասարակության և խոցելի խմբերի մասնակցությունը աղքատության դեմ պայքարի համայնքային նախաձեռնություններին:
Երեք հատուկ նպատակներից յուրաքանչյուրի ներքո իրականացվող գործողությունները հիմնվում են միմյանց վրա՝ Լոռու, Շիրակի և Տավուշի երեք մարզերում բազմաչափ աղքատության նվազեցման ընդհանուր նպատակին հասնելու համար: Առաջին հատուկ նպատակի ներքո իրականացվող գործողությունները աղքատության վրա հիմնված հետազոտական ​​ծրագրերի շարք են, որոնք կտեղեկացնեն երկրորդ նպատակի շրջանակներում կարողությունների հզորացմանն ուղղված գործողությունների զարգացմանը: Երկրորդ նպատակի կարողությունների զարգացման գործունեությունը հետագայում հիմք կհանդիսանա երրորդ նպատակի շրջանակներում գործողությունների համար, որը կներառի սոցիալական ձեռներեցության ծրագրեր և քաղաքականության շահերի պաշտպանություն և զարգացում թիրախային խմբերում:

Ակնկալվող արդյունքներ

1. Փորձնական Մարդկային զարգացման նախաձեռնության (OPHI) Alkire-Foster (AF) մեթոդի կիրառումը Հայաստանում աղքատության բազմաչափ հետազոտությունների համար.
2. Լոռու, Շիրակի և Տավուշի խոցելի խմբերի վրա կենտրոնացած ծրագրերի բյուջետային վերլուծություն
3. Գործողության վերջնական վերանայում
4. Աղքատության և անհավասարության վերաբերյալ ավելի շատ տեղեկացված տեղական և ազգային իշխանությունների ներկայացուցիչները, ՔՀԿ ներկայացուցիչներ և լայն հասարակություն
5. Թիրախային ՔՀԿ-ները կկարողանան հասկանալ և վերլուծել աղքատությունը, վերանայել և վերահսկել պետական/համայնքային բյուջեները և մասնակցել բյուջեի ձևավորման գործընթացներին
6. ՏԻՄ-երի և տեղական ՔՀԿ-ների մոբիլիզացում ծրագրի գաղափարի շուրջ
7. Նորարարական գործողությունների և ծառայությունների (սոցիալական նախաձեռնությունների) նախագծում և փորձարկում՝ աղքատության հաղթահարման և խոցելի խմբերի կյանքի որակի բարելավման համար, որոնք առաջարկում են տարածաշրջանային լուծումներ
8. Երեք մարզերի ՔՀԿ-ների ներգրավվածությունը լոբբիստական ​​գործունեության և քաղաքականության երկխոսության մեջ՝ ուղղված աղքատության և խոցելիության նվազեցմանը: